พัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นวิชาชีพขั้นสูงอย่างแท้จริง

 

มาตรการ / แนวทางการดำเนินงาน

๑.จัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) พัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล

๒. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการอย่างน้อย ๑ ชมรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูชั้นสูงอย่างแท้จริง

๓. จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างครบถ้วน

 


๑. ครูขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการผลงานทางวิชาการ  และทำวิจัยในชั้นเรียน
๒. ครูสอนไม่ตรงตามเอก  ขาดความถนัดในการสอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ  คอมพิวเตอร์
๓. ครูขาดการประเมินตนเองเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาปรับปรุง

๑. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของครูและบุลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan) พัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล
๒. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 
-  ส่งเสริมการส่งผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ
-  ส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
-  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเพื่อรับเกียรติบัตรครูเข็มเพชร  ครูต้นแบบ  ฯลฯ
๓. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการอย่างน้อย 1 ชมรม
เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

๔. ส่งเสริมให้คณะครูเข้าอบรมประชุมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆ
๕. จัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างครบถ้วน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการแข่งขัน  ประกวดทุกระดับ  ทุกประเภท 


๑.  ครูจำนวนทั้งสิ้น  ๖ คนเข้ารับการอบรม  ศึกษา ดูงาน พัฒนาตนเองทุกคน  คิดเป็น  ๑๐๐ %
๒.  ครูจำนวน    คน  พัฒนางานเพื่อขอเลื่อนเป็นครูชำนาญการพิเศษ ๖  คน คิดเป็น ๑๐๐ %  ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ ๖ คน คิดเป็น ๑๐๐%   ดังนี้
-
นายสมชาย  จันทร์คติ       ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาคณิตศาสตร์
นางสุรีรัตน์  จันทร์คติ         ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาปฐมวัย
-
นางนนทวรรณ  อาคมคง   ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย
นางกชพรรณ  นันทิวิรุฬ    ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาภาษาไทย
นางสมหมาย  รักศิลป์        ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาวิทยาศาสตร์
       - นายสมเดช  จันทรศิริ         ครูชำนาญการพิเศษ  สาขาคณิตศาสตร์
๓.  ครูทุกคนมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ ๑ เรื่อง
๔. ครูมีแผนพัฒนาตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) พัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล
๕ . ครูทุกคนเป็นสมาชิกชมรมทางวิชาการ โดย
        - นายยุทธนา พานิชไทย     เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ชมรมครูวิทยาศาสตร์
        - นายสมชาย จันทร์คติ        เป็นสมาชิกชมรมครูคณิตศาสตร์
        นายสมเดช จันทรศิริ          เป็นสมาชิกชมรมครูสุขศึกษาและนันทนาการ
        นางกชพรรณ นันทิวิรุฬ     เป็นสมาชิกชมรมครูศิลปะ
        นางสุรีรัตน์ จันทร์คติ          เป็นสมาชิกชมรมครูปฐมวัย
        นางนนทวรรณ อาคมคง    เป็นสมาชิกชมรมครูภาษาอังกฤษและศิลปะ
        นางสมหมาย รักศิลป์         เป็นสมาชิกชมรมครูวิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
๖.  ครูส่งสื่อการสอนเข้าประกวดระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต ๑
ผลการประกวด  คือ
        - นางสมหมาย  รักศิลป์ ชนะเลิศอันดับที่  ๑  การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ 
๗.  ครูได้รับเกียรติบัตร  เหรียญเชิดชูเกียรติ  จำนวน  ๑  คน  คือ
        - นางสมหมาย  รักศิลป์  ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”

 

๑. ทะเบียนคุมสถิติการเข้ารับการอบรม  ศึกษา  ดูงาน  ประชุม  สัมมนา  ของครู
๒. ผลงานทางวิชาการ
๓. ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
๔. แผนข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาตนเอง ( ID Plan ) พัฒนาศักยภาพของตนเองเป็นรายบุคคล
๕. บัญชีรายชื่อสมาชิกชมรมครู
๖.  เกียรติบัตร  รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดสื่อการสอนวิทยาศาสตร์
๗. เกียรติบัตร  เหรียญเชิดชูเกียรติ  “หนึ่งแสนครูดี”

 

จัดทำแผนพัฒนาตนเอง(ID Plan)


ครูเข้ารับการอบรม  ศึกษา ดูงาน พัฒนาตนเองทุกคน

 

สมาชิกชมรมภาษาอังกฤษ

ประชุมครูเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

 

การจัดแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน

 

       

    ครูได้รับการยกย่อง